گواهی حسن انجام کار

اداره کل فرودگاه استان گیلان

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاوریاری دکتر دادمان

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان گیلان

بانک صادرات استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات گیلان

شرکت تعاونی طب تصویری گیل پزشک

بانک سپه استان گیلان