28 مهر 93 - 18:14  | 102135 بازدید

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

الف ) كمپرسور استارت نمي كند و صدائي از آن به گوش نمي رسد.

ارتباط الكتريكي با شبكه قطع است.

كليد را از حالت OFF  خارج و روي يكب از حالتهاي عملكرد كولر (سرمايش فن تنها و ... ) قرار دهيد.

فيوز سوخته است.

فيوز را عوض كنيد.

ارتباط الكتريكي نادرست است.

سيم كشي را بررسي و اصلاح نمائيد.

اورلود عمل نموده است.

منتظر بمانيد تا اورلود مدار را برقرار سازد.

ترموستات باز است.

منتظر بمانيد تا ترموستات  عمل كند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملكرد ان جهت معيوب بودن ترموستات انرا بررسي نمائيد.

ب) كمپرسور استارت نمي كند اما اورلود عمل مينمايد.

ولتا‍ پائين است.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

ارتياط الكتريكي اجزا نادرست است.

سيم كشي را اصلاح نمائيد.

خازن استارت معيوب است.

خازن را تعويض نمائيد.

رله استارت همواره باز است.

رله را تعويض نمائيد.

فشار كندانسور بالاست.

دلائل بالا بودن فشار را بررسي نمائيد(مثل وكيوم نشدن دستگاه  و. ..)

شار‍ژ دستگاه اضافي است.

مبرد اضافي را تخليه نمائيد.

كمپرسور اشكال مكانيكي دارد.

كمپرسور را تعويض نمائيد.

سيم پيچ كمپرسور باز يا اتصال كوتاه است.

كمپرسور را تعويض نمائيد.

پ) كمپرسور راه اندازي مي شود اما قطع و وصل كولر سريع انجام مي شود(اورلودهاي مكرر)

ولتا‍ژ پائين است.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

اورلود معيوب است.

آنرا تعويض نمائيد.

فشار رانش بالاست.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

فشار ساكشن بالاست.

دليل آن بررسي و رفع گردد.

سيم پيچ كمپرسور اتصال كوتاه شده است.

كمپرسور را تعويض نمائيد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ج) دستگاه راه اندازي مي شود و پي در پي قطع و وصل مي گردد.

·        اورلود

·        به (بند پ) رجوع شود.

·        ترموستات

·        اختلاف زماني قطع و وصل ترموستات صحيح نبوده و بايد تنظيم شود.

·        بالا بودن فشار بدلائل زيز سيستم را قطع مي كند.

·        ناكافي بودن جريان هوا

·        شارژاضافي

·        وجود هوا در سيستم

 

·        حجم هوادهي به كندانسور بررسي گردد

·        ميزان اضافي آن تخليه گردد.

·        سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

·        پائين بودن فشار بدلائل زير سيستم را قطع مي كند.

·        سوپاپ كمپرسور نشتي دارد.

·        شارژ گاز ناكافي است.

·        لوله موئين مسدود است.

·        كمپرسور تعويض گردد.

·        ابتدا نشت يابي سپس دستگاه شارژ گردد.

·        لوله موئين تعويض گردد.

چ) سيستم به طور مداوم كار مي كند و ترموستات عمل نمي نمايد.

·        ناكافي بودن مبرد

·        نشتي سيستم بررسي و دستگاه شارژ گردد.

·         وجود گازهاي تقطير ناپذير در سيستم (مانند هوا و ...)

·        سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

·        لوله موئين درست انتخاب نشده است.

·        از اندازه صحيح آن استفاده شود.

·        پنجره ها و درهاي رو به بيرون اتاث باز است.

·        درها و پنجره ها بسته شوند.

·        سطح اواپراتور يخ زده يا كثيف است.

·        بررسي و رفع عيب گردد.

·        فيلتر در اير مسير را مسدود نموده است

·        تعويض نمائيد.

·        ظرفيت دستگاه مناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب نشده است.

·        دستگاه ديگري را با مشاوره شركت سازنده نصب نمائيد.

·        چرخش بلوور وجود ندارد.

·        بررسي و رفع عيب گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ح) خازن استارت سوخته يا اتصال كوتاه يا باز است.

رله بطور صحيح قطع و وصل نمي كند.

پلاتين ها را تميز و در صورت غير موثر بودن رله را تعويض نمائيد.

بدلائل زير رله استارت در مدت طولاني در مدار بافي مي ماند.

ولتا‍‍ژ شبكه پائين است.

رله انتخابي مناسب نمي باشد.

-         دلائل بررسي و رفع عيب شود.

-         رله تعويض شود.

قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجاممي شود.

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

خازن مناسب انتخاب نشده است.

با مشاوره شركت سازنده خازن صحيح انتخاب گردد.

خ) خازن رانينگ معيوب است.

خازن انتخابي نامناسب است.

خازن را صحيح انتخاب نمائيد.

ولتا‍ژ شبكه بالاست.

دلائل بررسي و رفع عيب شود.

د) رله معيوب يا سوخته است.

رله انتخابي مناسب نمي باشد.

رله مناسب انتخاب گردد.

رله در وضعيت نامناسب نصب شده است.

وضعيت نصب آن بررسي و اصلاح گردد.

ولتاژ شبكه بالا يا پائين است.

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

قطع و وصل دستگاه مداوم مي باشد.

دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

خازن رانينگ مناسب نمي باشد.

با خازن مناسب تعويض نمائيد.

ذ) ساكشن يخ زده يا مرطوب است.

لوله موئين مناسب انتخاب نشده است.

از لوله موئين با قطر كمتر و يا با طول بلند تر استفاده شود.

فن اواپراتور عمل نمي كند.

دلائل بررسي و اصلاح شود.

شارژ دستگاه زياد مي باشد.

شارژ اضافي تخليه گردد.

سطح اواپراتو يا فيلتر كثيف و مسدود است.

تميز كرده تا رفع عيب گردد.

ر) خط مايع يخ بسته و يا مرطوب است.

فيلتر دراير كثيف است.

تعويض گردد.

شارژ مبرد كم است.

به ميزان مناسب شارژ گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ز) دستگاه صدا دارد.

لوله ها ارتعاش دارند.

بررسي و رفع عيب گردد.

دستگاه به طور صحيح بر روي نگهدارنده نصب نشده است.

بررسي و رفع عيب گردد.

كمپرسور صدا دارد.

در صورت صحيح بودن وضعيت نصب كمپرسور تعويض مي گردد.

بدنه دستگاه ضعيف بوده و ارتعاشات به ان منتقل مي گردد.

بررسي و رفع عيب گردد.

س)كمپرسور نمي تواند در حالت PSC  استارت نمايد.

ولتاژ شبكه پائين است.

ولتاژ شبكه پائين است.

فشار سيستم متعادل نشده است.

زمان بيشتري صبر نموده تا متعادل گردد ودر غير اينصورت دلائل بررسي و رفع عيب گردد.

فشار كولر در حالت خاموشي بالاست.

ميزان فشار در حالت خاموشي كولر نبايستي از  170 psi  بالاتر باشد.

خازن مناسب انتخاب نشده است.

خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد.

جريان كافي از سيم ها عبور نمي نمايد

بررسي و سيمها بطور مناسب انتخاب گردند.

در موقع استارت افت ولتاژ ناگهاني بوجود مي آيد.

بررسي و رفع عيب گردد.

ش) پيستون شير چهار راهه برقي در موقعيت مياني قرار دارد گرفته و كولر در هر دو حالت سرمايش و گرمايش ، به شكل گرمايش عمل مي نمايد.

لوله هاي موئين متصله به شير برقي چهر راه مسدود است.

در صورت امكانپذير بودن رفع عيب گردد در غير اينصورت شير برقي تعويض شود.

سولونوئيد ولو در اختلاف فشار پائين عمل مي كند.

دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد.

ولتاژ پائين است.

دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد.

مسير حركت پيستون شير برقي مسدود است.

شير برقي تعويض گردد.

 

 

 

 

براي كولرهاي دو تكه نشانه هاي زير دليل بر عملكرد نادرست دستگاه نبوده و سيستم بطور طبيعي عمل مي نمايد.

 

رديف

عملكرد دستگاه

توضيحات

1

وقتي سيستم در اولين زمان روشن مي شود حالت اوليه با چراغ چشمك زن نشان داده مي شود

دستگاه روشن است و چراغ چشمك زن با زدن دكمه  ON   /  OFF  كولر متوقف مي گردد

2

در حالت سرمايش ( گرمايش ) كمپرسور در مدار قرار نمي گيرد زيرا دماي اتاق بالاتر ( پائين تر براي حالت گرمايش ) از دماي تنظيمي ترموستات مي باشد

وقتي پس از 3 دقيقه كمپرسور مي خواهد در مدار قرار گيرد امكان آن نبوده و پس از يك تاخير زماني سه دقيقه اي فن يونيت داخلي با گردش هواي داخل اتاق دما را براي عملكرد آن تنظيم مي نمايد

3

در حالت Dry يا Auto سرعت فن تغيير نمي كند

سرعت فن در حالت Dry كمترين مقدار ممكن را دارا مي باشد . همچنين فن 5 دور بوده و بطور خودكار در حالت Auto قرار مي گيرد

4

كمپرسور به طور خودكار در حالت Dryاز مدار خارج مي گردد

بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملكرد كمپرسور به طور خودكار Dry تحت كنترل قرار مي گيرد

5

تايمر دستگاه روشن است اما كولر نمي تواند بر مبناي آن عمل كند

تايمر فعال مي باشد اما يونيت در موقعيت استارت نمي باشد با لغو كردن حالت تايمر ، دستگاه به كار طبيعي خود ادامه خواهد داد

6

كمپرسور و فن يونيت داخلي متناوبا" در حالت گرمايش از مدار خارج مي گردند

در صورتي كه دماي اتاق از دماي تنظيمي ترموستات بيشتر شود جهت محافظت كمپرسور ، فن و كمپرسور از مدار خارج مي گردند

 

 

 

 

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

روشن نشدن يونيت خارجي

·         قطع بودن مدار الكتريكي

·         قطع بودن سنسور يونيت داخلي و خارجي

 

·         اتصال اورلود باز است

·         قطع بودن برد الكتريكي  ( PCB  )

 

·         ارتباط غير عادي بين يونيت داخلي و خارجي.

 

 

·         مدار را بررسي و اصلاح نماييد

·         بررسي مدار سنسورها و اصلاح مدار يا تعويض سنسورها

·         منتظر ميمانيم تا اتصال بسته شود

·         بررسي مدار برد ( PCB ) و تعويض PCB

·         بررسي ارتباط الكتريكي بين يونيت داخلي و خارجي

فشار لوله مكش كمتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار پائين )

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).

·         مسدود بودن هواي خروجي.

 

·         بررسي نشتي سيستم و شار‍ژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·         بررسي قسمت مسدود ، تميز كردن فيلتر ها و يا تعويض آنها و يا در صورتيكه فن شده باشد، برطرف كردن ايراد فن.

فشار لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار پائين )

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         وجود هوا در سيستم.

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         تميز كردن كندانسور.

 

·         تخليه گاز اضافي.

·         سيستم تخليه و وكيوم-شارژ گردد.

·         تعويض كمپرسور.

فشار لوله دهش كمتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار بالا )

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلتر ها(صافي هوا).

 

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·         تعويض كمپرسور.

فشار لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار بالا )

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسورژ(يونيت خارجي)

·         زياد بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         وجود هوا در سيستم.

·         تميز كردن كندانسور.

·         تخليه گاز اضافي.

·         سيستم تخليه و وكيوم شارژ- شارژ گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

صداي كمپرسور كمتر از حد معمول باشد

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).

·         نشتي ماده سرما زا.

·         تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي).

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         تميز كردن اواپراتور.

·         تعويض كمپرسور.

صداي كمپرسور بيشتر از حد معمول باشد

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         وجود هوا در سيستم.

·         تميز كردن كندانسور.

·         تخليه گاز اضافي .

·         سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

در شرايط نرمال دماي لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد

·         نشتي ماده سرمازا.

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         تميز كردن كندانسور.

·         تعويض كمپرسور.

در شرايط نرمال لوله مكش شبنم نزده باشد.

·         نا كافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).

·         وجود هوا در سيستم.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدودو تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·         سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

دماي لوله مكش كمتر از حد معمول باشد.

·         تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (يونيت داخلي).

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         تميز كردن اواپراتور.

·         تخليه گاز اضافي.

در شرايط نرمال دماي لوله دهش كمتر از حد معمول باشد.

·         نشتي ماده سرما زا.

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت داخلي) .

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلترها (صافي هوا).

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         تميز كردن اواپراتور.

·         تعويض كمپرسور.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

 

 

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

در شرايط نرمال دماي لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد.

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور.(يونيت خارجي)

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         وجود هوا در سيستم.

·         تميز كردن كندانسور.

·         تخليه گاز اضافي .

·         سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

در شرايط نرمال دماي پوسته كمپرسور زياد تر از حد معمول باشد.

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي)

·         وجود هوا در سيستم.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·         تميز كردن كندانسور.

·         سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

درشرايطنرمالدمايپوستهكمپرسورزيادترازحدمعمولباشد و روي سطح پوسته شبنم بزند.

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي)

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         تميز كردن كندانسور.

·         تخليه گاز اضافي.

درشرايطنرمالدمايكندانسور كمتر از حدمعمولباشد.

·         نشتي ماده سرما زا.

·         تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي)

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         تميز كردن اواپراتور.

·         تعويض كمپرسور.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

درشرايطنرمالدمايكندانسور زيادترازحدمعمولباشد.

·         تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي).

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         وجود هوا در سيستم.

·         تميز كردن كندانسور.

·         تخليه گاز اضافي.

·         سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

در شرايط نرمال لوله اواپراتور شبنم زياد يا يخ زدگي بوجود آيد.

·         ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·         مسدود بودن فيلترها (صافي هوا).

·         تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي).

·         شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·         تميز كردن اواپراتور.

·         تخليه كاز اضافي.

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

در شرايط نرمال سطح لوله اواپراتور به اندازا كافي خنك نباشد و شبنم خيلي كمي روي آن بوجود آيد.

 

·        تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي).

·        وجود هوا در سيستم.

 

·        تميز كردن كندانسور.

·        سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

اگر اواپراتور گرم باشد.

·        نشتي ماده سرما زا .

·        معيوب بودن كمپرسور.

·        بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·        تعويض كمپرسور.

فيلتر(صافي)يخ يا شبنم زده است.

·        ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.

·        مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).

·        بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·        بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

خنك نبودن محيط به اندازه كافي

·        وجود منبع حرارتي .

·        نامناسب بودن محل نصب.

·        كثيف بودن و مسدود فيلترها براي مدت زياد.

·        مسدود بودن مسير ماده سرما زا يا وجود نشتي در سيكل.

·        حذف وسيله گرما زا

·        محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد.

·        تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

·        باز كردن مسير و يا بررسي نشتي سيستم و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

كمپرسور روشن است اما هواي خروجي از يونيت داخلي خنك نمي كند.

·        بالا بودن محدوده دمايي و نامناسب بودن ظرفيت سرمايشي كولر.

·        مسدود بودن و كثيف بودن كندانسور.

·        نامناسب بودن محل نصب.

 

·        مسدود بودن مسير ماده سرما زا.

 

·        معيوب بودن مدار الكتريكي.

·        انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب .

 

·        تميز كردن كندانسور.

·        تغيير محل نصب يونيت داخلي و انتخاب محل مناسب .

·        باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

·        بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار.

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

كمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن ، خاموش مي شود.

·        بالا بودن محدوده دمايي ، باعث مي شود كمپرسوراورلود كند و خاموش شود.

·        نامناسب بودن محل نصب، يونيت خارجي در معرض تابش نور خورشيد قرار دارد يا مسدود بودن هواي خروجي يونيت خارجي.

·        بالا و پائين بودن ولتاژ بصورت غير عادي ، باعث مي شود كمپرسور روشن نشود و يا سريعاً خاموش شود.

·        نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه) ، كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند و خاموش شود.

·        خرابي خازن يا اتصال نامناسب با ترمينالها ، باعث مي شود كمپرسور درست روشن نشود.

·        بررسي شود كه چرا دماي كمپرسور بالا است.

 

·        انتخاب محل مناسب يونيت خارجي و ايجاد سايبان براي آن باز كردن مسير جريان هواي.

 

·        علت تغييرات ولتاژ بررسي شود.

 

·        ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود.

 

·        تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال

روشن نشدن موتور فن

·        اتصال نامناسب در ترمينال و يا قطع بودن سيمها.

·        معيوب بودن ترموستات.

·        خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال.

·        قطع بودن سيمها و عدم اتصال برق اصلي به موتور فن.

·        اتصال دقيق سيمها در ترمينال و بر طرف كردن قطعي سيمها.

·        تعويض ترموستات.

·        تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.

·        بررسي قطعي سيمها و اتصال سيمها به موتور فن.

موتور فن روشن مي شود اما كمپرسور روشن نمي شود.

·        بالا و پائين بودن ولتاژ و جريان زياد ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.

·        نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي(منبع تغذيه).

·        كاهش بسيار زياد ولتاژ باعث مي شود كمپرسور اولود كند و خاموش شود.

·        معيوب بودن مدار الكتريكي .معيوب بودن كمپرسور.

·        علت تغييرات ولتاژ و جريان زياد بررسي شود.

·        ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ بررسي شود.

·        بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار

·        تعويض كمپرسور.

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

كمپرسور روشن مي شود اما خنك (سرمايشي) و گرم (گرمايشي) نمي كند

·         نشتي ماده سرما زا.

·         مسدود بودن مسير ماده سرما زا.

·         معيوب بودن كمپرسور.

·         بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.

·         باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

·         تعويض كمپرسور.

هواي خروجي از يونيت داخلي گرم مي باشد اما هواي محيط گرم نمي شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي)

·         بزرگ بودن اتاق و كم بودن ظرفيت گرمايي كولر باعث مي شود دماي اتاق بالا نرود.

·         پائين بودن دماي داخلي.

·         نامناسب بودن محل نصب ، مسدود بودن جريان هوا.

 

·         مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).

·         انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب.

 

·         جلوگيري از باز بودن در و پنجره و منافذ .

·         محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد و مسير جريان هوا را باز كنيد.

·         بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

كمپرسور بسرعت بعد از روشن شدن ، خاموش مي شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي)

·         نامناسب بودن محل نصب ، مسدود بودن هواي خروجي و نامناسب بودن شرايط مبدل حرارتي در يونيت خارجي.

·         بالا و پائين بودن ولتاژ ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.

·         نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه)،كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.

·         خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال.

·         انتخاب محل مناسب يونيت داخلي و باز كردن مسير جريان هواي ايجاد شرايط مناسب براي يونيت خارجي.

·         علت تغييرات ولتاژ زياد بررسي شود.

 

·         ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود.

 

·         تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.

صداي غير عادي در هنگام كار كردن كولر

·         نصب نامناسب فن اواپراتور.

·         برخورد لوله ها به يكديگر.

·         ارتعاش لوله كشي و موتور، محل نادرست حلقه لرزه گير پلاستيكي.

·         كاركرد معكوس كمپرسور در اثر عوض شدن اتصال دو سيم بصورت تصادفي.

·         بروز سر و صدا از يونيت خارجي .

·         تنظيم و نصب دوباره فن .

·         تنظيم آنها.

·         كنترل لرزه گيرها و تنظيم آنها.

 

·         اصلاح سيم كشي .

 

·         كمپرسور و لوله ها با عايق پنبه اي پيچيده شوند.

 نویسنده: Admin
به اشتراک بگذارید:

نظرات شما:

نام: رضا 3 تیر 1397 ساعت 11:04

کولر وقتی روشن می کنیم همه چیش کار می کنه ولی باد نمیزنه

نظر دهید - پسندیدم 0

نام: مصطفی 2 آذر 1395 ساعت 12:09

با سلام و تشکر از مطالب واقعا مفیدتون.
یک سوال داشتم,
در حالت گرمایش کولر کازی فن کولر بر روی دستگاه outdoor مثل حالت سرمایشی باید مدام روشن باشد یا اگر روشن باشد کولر مشکل دارد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
تشکر

نام:admin admin

سلام سپاس از شما دوست گرامی شما میتوانید به بخش تماس با ما در سایت مراجعه کرده و با تماس با (http://coolergazi.com/index.php?mod=contact) شرکت ما با کارشناسان مربوطه در ارتباط باشید و مشکل خود را برطرف سازید.موفق و پیروز باشید.

نظر دهید - پسندیدم 2

نام: ایثار 22 آبان 1395 ساعت 01:08

با سلام خدمت شما.کا یک کولر کولین پنجره ای داریم که مشکل تازگی ها پیدا کرده .اونم به این شکل که کولر بعد از فن که روشن میشه رو دور دوم می زنیم کولر رو کمپرسور نمی ره و یک صدای عجیب می ده اما رو دور بعدی می زنی رو کمپرسور می ره درواقع رو تمام دور ها رو کمپرسور می ره بجز در دوم. خازنش رو اومدن عوض کردن بازم درستنشد.ممنون میشم راهنمایی کنید.

نام:admin admin

سلام سپاس از شما دوست گرامی شما میتوانید به بخش تماس با ما در سایت مراجعه کرده و با تماس با (http://coolergazi.com/index.php?mod=contact) شرکت ما با کارشناسان مربوطه در ارتباط باشید و مشکل خود را برطرف سازید.موفق و پیروز باشید.

نظر دهید - پسندیدم 1

نام: رضا 24 شهریور 1395 ساعت 09:06

ضمن تشکر از راهنمایی های خوب شما؛ یک سوال داشتم:
کولر سانترال 12000 اجنرال با کارکرد 6 ساله، به صورت ناگهانی عملکرد باز و بسته شدن درب جلو کولر (محل خروج باد به داخل اتاق) دچار اختلال شده است، به گونه ای که بعد از خاموش کردن، درب کولر بسته شده ولی بعد از کمی صدای غِرغِر، مجدداً درب باز می شود اما کولر خاموش است. در هنگام روشن کردن نیز ابتدا درب بسته شده و سپس باز می شود! اگر درب را در حالت خاصی به کمک ریموت کنترل تنظیم کنیم، پس از خاموش و روشن شدن کولر، به حالت قبل باز نمی گردد. به نظر می رسد بورد کولر با اختلال روبرو شده است. نظر شما چیست؟

نظر دهید - پسندیدم 5

نام: مهدی 11 شهریور 1395 ساعت 03:06

سلام
کولر گازی ما یه مشکل عجیبی پیدا کرده تازگیا
مثلا روی ۳۰ درجه انقدر خنک میکنه که یخ میزنم بعد یهو کمپرسور خاموش میشه و باد گرم میزنه هر چقدر هم که درجه رو کم میکنم کمپرسور روشن نمیشه،همیشه هم روزها این اتفاق میفته،بعد اینکه من شب کارم و روزها استراحت میکنم و در و پنجره هارو کامل میبندم طوری که تقریبا تهویه هوا خیلی کم میشه،وقتی که کولر بادش گرم میشه پنجره رو که باز میکنم بعد از چند دقیقه دوباره کمپرسور روشن میشه و باد خنک میزنه،خواهش میکنم راهنمایی کنید مشکل چیه،تا حالا دو بار تعمیرکار اومده خرج الکی رو دستم گذاشته و کولر درست نشده،کولرم مدل دو تکه و مارک تراسته

نام:admin admin

با سلام به شما دوست عزیز و گرامی.شما میتونید با جستجوی برند مورد نظر خود در لینک زیر با کارشناس مربوطه تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنند : http://coolergazi.com/index.php?mod=service&bg=2
همچنین میتونید با شرکت ما تماس بگیرید تا راهنمایی بشید : http://coolergazi.com/index.php?mod=contact&bg=6
موفق باشید.

نظر دهید - پسندیدم 4

نام: admin admin 29 تیر 1395 ساعت 01:04

با سلام به کاربران عزیز و گرامی.قبل از هرچیز از استقبال شما عزیزان از سایت مرجع کولرگازی سپاسگذاریم.امیدواریم که از مطالب ما بهره لازم رو برده باشید.برای رفع مشکلات فنی شما عزیزان (عیب یابی کولرها) کارشناسانی هستند که میتونند از طریق تماس تلفنی شمارو راهنمایی کنند.شما میتونید از دو طریق با کارشناسان فنی ارتباط برقرار کنید و مشکل خودتون رو عنوان کنید.روش اول رفتن به منوی بالای سایت مراکز خدمات هست که در اون قسمت شما باید استان گیلان رو انتخاب کنید و برند مورد نظر رو جستجو کنید (دلیل اینکه استان گیلان هست،چون ما در گیلان هستیم و نماینده فروش کولر در شمال کشور هستیم) و شماره ها و اطلاعات مربوط به همکارانی هست که گیلان داریم و میتونند از طریق تماس تلفنی شمارو راهنمایی کنند.روش دوم اطلاعات شرکت ها در همون منو هست.و روش سوم اطلاعات و مقالات موجود در سایت ما هست.برای شما تک تک عزیزان آرزوی بهترین هارو داریم.

شرکت جهان کولر اولین مرکز تخصصی سیستم های تهویه مطبوع

نظر دهید - پسندیدم 5

نام: Navid Molarazi 28 تیر 1395 ساعت 10:04

با سلام .مطالب سایت واقعا به جا , عالی و مفیده .من خودم هم در شهرستان ابدانان از توابع استان ایلام کارگاه تعمیرات لوازم خانگی( برودتی) دارم و از مطالب خوبتون استفاده کردم .همواره شاد و موفق باشید

نام:admin admin

با سلام آرزوی شادکامی و موفقیت برا شما دوست عزیز

نظر دهید - پسندیدم 9

نام: دیاکو 18 تیر 1395 ساعت 12:04

سلام خدمت دوستان عزیزمن یه کولر اجنرا 24 هزار دارم.خودم نصاب هستم ولی نتوانستم عیب تشخیص بدم.کولر موقع کار 7 امپر و فشار خط رانش 450psiهست بعد از وکیوم شارژ گاز که میکنم فشار نمیره بالا حتی 1psiاواپراتور جدا تست کردم هیچ گرفتگی نداره کندانسور همینطور تک فصل هم هست شیر برقی نداره .کمپرسور عوض کردم Gmc گرفتم تست کردم بازهم درست نشد اگه راهنمایی کنین ممنون میشم

نام:admin admin

با سلام امیدواریم که در مطالب ما بتونید مشکل ودتون رو پیدا کنید در غیر اینصورت شما میتونید از دو طریق با کارشناسان فنی ارتباط برقرار کنید و مشکل خودتون رو عنوان کنید.روش اول رفتن به منوی بالای سایت مراکز خدمات هست که در ا.ن قسمت شما باید استان گیلان رو انتخا بکنید و برند مورد نظر رو جستجو کنید.دلیل اینکه استان گیلان هست،چون ما در گیلان هستیم و شماره ها و اطلاعات مربوط به همکاران رو در گیلان داریم و میتونند از طریق تماس تلفنی شمارو راهنمایی کنند.روش دوم اطلاعات شرکت ها در همون منو هست.آرزوی موفقیت برا شما

نظر دهید - پسندیدم 6

نام: علی اصغر فتحی 17 تیر 1395 ساعت 01:04

با سلام کولر ال جی مدل نکست وان ۲۴۰۰۰ خریدم خیلی عالیه فقط یه ایراد کوچک داره بعضی مواقع زمانی که رو کولره یه سوت کوچولو و ممتد می کشه ولی وقتی رو فن میاد خوب میشه بی زحمت بفرمایید کولر مشکل داره؟

نام:admin admin

با سلام امیدواریم که در مطالب ما بتونید مشکل ودتون رو پیدا کنید در غیر اینصورت شما میتونید از دو طریق با کارشناسان فنی ارتباط برقرار کنید و مشکل خودتون رو عنوان کنید.روش اول رفتن به منوی بالای سایت مراکز خدمات هست که در ا.ن قسمت شما باید استان گیلان رو انتخا بکنید و برند مورد نظر رو جستجو کنید.دلیل اینکه استان گیلان هست،چون ما در گیلان هستیم و شماره ها و اطلاعات مربوط به همکاران رو در گیلان داریم و میتونند از طریق تماس تلفنی شمارو راهنمایی کنند.روش دوم اطلاعات شرکت ها در همون منو هست.آرزوی موفقیت برا شما

نظر دهید - پسندیدم 4

نام: مجید 4 تیر 1395 ساعت 01:04

سلام من .ساکن رشت هستم و کولر اسپلیت سامسونگ دارم.در سایت شما اطلاعاتی در خصوص نمایندگان سامسونگ نیست. مشکل کولر من اینه که مرتب کمپرسورش روشن و خاموش می شه یعنی اولش روشنه و بعد دو دقیقه خاموش و دوباره بعد از 5 دقیقه روشن می شه و بعد از یه مدتی درست می شه که معمولا 20 دقیقه تا نیم ساعت این روند طول می کشه.ممکنه مشکل از برد یا سنسور باشه؟ لطفا شماره تماس یه تعمیرکار مجرب رو بزارید

نام:admin admin

با سلام.نماینده های ما که در بخش برندهای دیگه کار میکنند،میتونند به شما کمک کنم.به عنوان مثال به بخش تراست برید و با شماره تلفنهای موجود تماس بگیرید حتما راهنمایی خواهید شد.

نظر دهید - پسندیدم 8

نام: مصطفی نظری 28 خرداد 1395 ساعت 12:03

با سلام و روز بخیر. کولرگازی ال جی دارم که سه اسپلیت دارد. یکی از اسپلیت‌ها روشن نمی‌شود و وقتی دکمه پاور از روی دستگاه یا ریموت را میزنم ۵ بوق کوتاه میزند. ممنون میشم علت را شناسایی کنید

نام:admin admin

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت کولرگازی.شما میتوانید جهت راهنمایی با شماره تلفنهای تکنسین های ما در قسمت منوی پایین سایت(مراکز خدمات کولر گازی) تماس حاصل فرمایید.موفق باشید

نظر دهید - پسندیدم 7

نام: محمد 21 خرداد 1395 ساعت 02:03

سلام و ممنون از سایت خوبتون من کولر زیمنس دارم خاموش نمیشه.کنترلش هر چی دکمه خاموشو میزنم متاسفانه اصلا خاموشش نمیکنه.کنترله صفحش روشنه.نمیدونم چرا

نام:admin admin

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت کولرگازی.شما میتوانید جهت راهنمایی با شماره تلفنهای تکنسین های ما در قسمت منوی پایین سایت(مراکز خدمات کولر گازی) تماس حاصل فرمایید.موفق باشید

نظر دهید - پسندیدم 5

نام: عطا صیادی 21 خرداد 1395 ساعت 12:03

سلام خسته نباشیدکولرهای اسپلیت روتاری تبدیل به موتور های پستونی بکنم سایز لوله موی چگونه مشخص کنم جدول تعخیر لوله موی کولر هاهست لطفا راهنمای

نام:admin admin

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت کولرگازی.شما میتوانید جهت راهنمایی با شماره تلفنهای تکنسین های ما در قسمت منوی پایین سایت(مراکز خدمات کولر گازی) تماس حاصل فرمایید.موفق باشید

نظر دهید - پسندیدم 10

نام: هادی 15 خرداد 1395 ساعت 08:03

سلام کولر دوتیکه جنرال24000 خریدم میزان باد مدام کم و زیاد می شود .موقعی که کمپرسور راه می افتد یه صداری گیژ هم می دهد.

نام:admin admin

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت کولرگازی.شما میتوانید جهت راهنمایی با شماره تلفنهای تکنسین های ما در قسمت منوی پایین سایت(مراکز خدمات کولر گازی) تماس حاصل فرمایید.موفق باشید

نظر دهید - پسندیدم 10

نام: محسن سهرابی 13 خرداد 1395 ساعت 05:03

سلام خسته نباشید یک اسپیلت 24 جنرال دارم که ارورe4میده و با خاموش روشن کردن درست میشه ولی بعداز مدتی دوباره همون ارور رو میده الان جدیدا ارورe3 هم بهش اضافه شده لطفت راهنمایی کنید که علتش چیه و چیکار باید کرد تعدادی از نصاب ها گفتن که از برد پنل داخلی هستش البته با شک وتردید اعلام کردند . ممنون

نام:admin admin

با سلام با تکنیسین ما در این باره صحبت کنید تا راهنمایی شوید. 09119270028 آقای معاف

نظر دهید - پسندیدم 10

نام: محسن سهرابی 13 خرداد 1395 ساعت 05:03

سلام خسته نباشید اسپیلت 12 تی سی ال دارم بعد از جابجایی با اینکه لوله ها شبنم زده و نشتی هم نداره همه چک شده اما خوب سرد نمیکنه . علت رو میخواستم بدونم ممنون

نام:admin admin

با سلام شما میتونید با کارشناس ما در زمینه کولرهای tcl تماس بگیرید تا شمارو راهنمایی کنند 01333244878 جناب آقای مسیحا

نظر دهید - پسندیدم 6

نام: admin admin 8 خرداد 1395 ساعت 10:03

کاربران گرامی لطفا جهت اطلاعات خرابی کولرها به کارشناسان مربوطه در قسمت مراکز خدمات مراجعه و تماس حاصل فرمایید

نظر دهید - پسندیدم 5

نام: وحید 7 خرداد 1395 ساعت 11:03

سلام اسپلیت میتسوبیشی 24.000 برای چه فضایی خوب و بهینه جواب میده؟ دما رو برای 16 درجه تنظیم کردم با اینکه دمای اتاق هنوز 28 درجه است تقریبا هر 15 دقیقه که رو کمپرسور هست, 5 دقیقه Off میکنه, عادی هست یا نه؟ ممنون از سایت خوب و آموزندتون.

نام:admin admin

با سلام دوست عزیز.با مراجعه به مراکز خدمات ما در سایت و انتخاب استان گیلان شهرستان رشت و انتخاب برند میتسوبیشی میتونید پاسخ سوالتون رو دریافت کنید.اگر با مراکز تراست هم تماس بگیرید شاید تا حدی پاسخگوی نیاز شما باشند به دلیل اینکه موتور تراست ها هم بعضی میتسوبیشی هستند.

نظر دهید - پسندیدم 14

نام: ahmadak 6 خرداد 1395 ساعت 02:03

سلام لطفا راهنمایی کنید زیاد گاز اضاف کردم به کولر میخوام کمش کنم روغن هم باهاش میزنه بیرون یه مقدارم خالی کردم ازش ولی باز هم زیاده میترسم روغن موتور کامل خالی بشه لطفا راهنمایی کنید

نام:admin admin

سلام دوست عزیز همونطور که در پاسخ به کامنت کاربران دیگه هم گفته شد،شما باید به منوی پایین سایت ما با عنوان مراکز خدمات کولر گازی یا در منوی بالای سایت درباره جهان کولر>>>خدمات کولرگازی>>مراکز خدمات بروید و از آن طریق برند خود را انتخاب نمایید و با کارشناسان تماس حاصل فرمایید و مشکل خود را با آنها درمیان بگذارید تا شما را راهنمایی کنند.لطفا برای انتخاب استان گیلان و شهر رشت رو انتخاب کنید با تشکر

نظر دهید - پسندیدم 12

نام: فرزاد 5 خرداد 1395 ساعت 09:03

سلام خسته نباشین . یه گولر گازی ogeneral 30000 دارم که اولا میزاشتم روی حالت cool اما از لولش اب نمیومد و دم میکرد ... بعدش گذاشتم روی حالت dry مشکلم حل شد و از لولش اب میومد و دم هم نمیکرد ... اما چنر روزه روی همین حالت قرار داره ولی باز از لولش اب نمیاد . مشکلش چی میتونه باشه ؟؟؟ روی حالت auto میزارم خیلی گرم میشه با این که کل محیط 24 متره

نام:admin admin

سلام دوست عزیز همونطور که در پاسخ به کامنت کاربران دیگه هم گفته شد،شما باید به منوی پایین سایت ما با عنوان مراکز خدمات کولر گازی یا در منوی بالای سایت درباره جهان کولر>>>خدمات کولرگازی>>مراکز خدمات بروید و از آن طریق برند خود را انتخاب نمایید و با کارشناسان تماس حاصل فرمایید و مشکل خود را با آنها درمیان بگذارید تا شما را راهنمایی کنند.لطفا برای انتخاب استان گیلان و شهر رشت رو انتخاب کنید با تشکر

نظر دهید - پسندیدم 16

نام: عبدالرضا گداس 4 خرداد 1395 ساعت 08:03

با سلام کولر تی سی ال 24 دو تیکه دارم کولر روشن می شود ولی بعد از نیم ساعت صدای پانل بیرون بلند می شود و قسمت بیرون (موتور و فن )پانل بیرون خاموش می شود در این موقع لوله ها گرم می شود 09166339665

نام:admin admin

با سلام شما میتونید با کارشناس ما در زمینه کولرهای tcl تماس بگیرید تا شمارو راهنمایی کنند 01333244878 جناب آقای مسیحا

نظر دهید - پسندیدم 10

نام: علیرضا 3 خرداد 1395 ساعت 09:03

علت صدای زیاد کمپرسور چیست

نام:admin admin

در جدول همین مطلب میتونید مشکل خودتون رو پیدا کنید کاربر گرامی.

نظر دهید - پسندیدم 13

نام: علیرضا 3 خرداد 1395 ساعت 09:03

ممنون از اطلاعات خوب شما

نام:admin admin

ممنون از نگاه شما

نظر دهید - پسندیدم 8

نام: محمود 3 خرداد 1395 ساعت 05:03

سلام. کولر گازی جنرال داریم.پره هاش نمیچرخه.مشکل از چیه .چیکارش باید بکنم؟ باتشکر از زحمات شما .سایت تون عالیته.

نام:admin admin

سلام به احتمال زیاد مشکا از دمپرهای کولرتون هست و در صورت لزوم باید عوض بشه.باتوجه به این که نمیدونیم کولرتون چندساله هست و مدلش چیه راهنمایی کردن سختتر هست شما میتونید به قسمت خدمات کولرگازی سایت ما مراجعه کنید و با تکنیسین تماس بگیرید تا راهنمایی دقیق تر کنند با تشکر

نظر دهید - پسندیدم 8

نام: ایدین 1 خرداد 1395 ساعت 08:03

باسلام یه کولردوتیکه جنرال داریم که سال اول فوقلاده بودولی الان دوساله که مشکل پیداکرده وبیش ازده هاتعمیرکاراوردیم نگاهش کردن ولی نتونستن درستش کنن.این کولر مشکلش اینه که هروزنزدیک صیح که میشه ساعت۴بادش گرم میشه وه هیچ طوری هم دیگه تغیرنمیکنه.ممنون میشم راهنماییم کنید

نام:admin admin

با سلام با تکنیسین ما در این باره صحبت کنید تا راهنمایی شوید. 09119270028 آقای معاف

نظر دهید - پسندیدم 10

نام: علی 31 اردیبهشت 1395 ساعت 11:02

سلام میخواستم کولرتسپلیت روجابجا کنم چگارکنم ک گاز برگردد داخل کمپرسور ممنونم

نام:admin admin

در صورتی که گاز خالی کرده باشد باید مجدد گاز بزنید.

نظر دهید - پسندیدم 11

نام: حسن 31 اردیبهشت 1395 ساعت 02:02

سرعت پرتاب داد خود به خود بالا می رود و حدود 3دقیقه بعد دوباره سرعت به حالت خودش برگشت دارد مدل اولا تی سی ال 32هزار می باشد

نام:admin admin

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت کولرگازی.شما میتوانید جهت راهنمایی با شماره تلفنهای تکنسین های ما در قسمت منوی پایین سایت(مراکز خدمات کولر گازی) تماس حاصل فرمایید.موفق باشید

نظر دهید - پسندیدم 5

نام: meesagh62 28 اردیبهشت 1395 ساعت 08:02

سلام.کولر پنجره ای به اسم کرافت دارم (18000) که فقط روی فن کار میکنه .یعنی وقتی کولر روشن میشه و کلید دور بعدی رو میزنم همچنان روی فن مونده و سرد نمیکنه .2 ساله این کولر رو خریدم .رادیاتشم یخ نزده .به نظر شما ایرادش از ترموستات یه خازن ؟.اخه دوتا از این کولر دارم .اون یکی هم یرق میومد توی کولر اما استارت نمیشد.خازنش باد کرده بود عوضش کردم درست شد.

نام:admin admin

سللم دوست عزیز همونطور که در پاسخ به کامنت کاربران دیگه هم گفته شد،شما باید به منوی پایین سایت ما با عنوان مراکز خدمات کولر گازی یا در منوی بالای سایت درباره جهان کولر>>>خدمات کولرگازی>>مراکز خدمات بروید و از آن طریق برند خود را انتخاب نمایید و با کارشناسان تماس حاصل فرمایید و مشکل خود را با آنها درمیان بگذارید تا شما را راهنمایی کنند.

نظر دهید - پسندیدم 9

نام: رضاسبحانی 24 اردیبهشت 1395 ساعت 07:02

یک کولرگازی اجنرال دارم وقتی روشن میکنم بعداز5دقیقه ELمی زنه ودستگاه خاموش میشه نمیدونم عیبش ازچیه

نام:admin admin

سلام لطفا از منوی پایین سایت(خدمات کولرگازی) وارد این قسمت شده و برند مورد نظر را جستجو کنید اطلاعاتی درباره نمایندگان برند مورد نظرتان یافت میشود.شما میتوانید تماس بگیرید و مشکل خود را با کارشناس مربوطه در میان بگذارید

نظر دهید - پسندیدم 10

نام: محسن 19 اردیبهشت 1395 ساعت 11:02

با سلام و خسته نباشید کولر گازی بنده مارک متفرقه ASR رو داره البته من خونه رو خریدم این کولر روش بود و توفیق اجباری شد ولی یه مشکل بزرگ داره اونم اینه که وقتی رطوبت توی محیط در اثر پخت و پز زیاد بشه کولر تعریق و چکه آب رو داره جوری که زیر کولر کاملا خیس میشه شلنگ های تخلیه رو هم کامل چک کردم و خروجی ها رو سعی کردم در جهتی قرار بدم که آب کاملا تخلیه بشه ولی با احتساب تخلیه زیاد آب همچنان این مشکل به قوت خودش باقیه واقعا کلافم کرده چکار کنم به نظرتون ؟ ممنونم از سایت خوبتون

نام:admin admin

با سلام و تشکر از شما.شما میتوانید در مراکز خدمات کولرگازی در منوی پایین سایت با جستجو بر روی مارک مورد نظر خود با مشاهده اطلاعات و شماره تلفن کارشناس مربوطه به این برند با ایشان تماس حاصل فرمایید تا شما را راهنمایی کنند.

نظر دهید - پسندیدم 12

نام: مصطفی خیرالهی 17 اردیبهشت 1395 ساعت 03:02

سلام کولر سرد و گرمی دارم که با یک مشکل روبه رو شده،مشکلش اینه که در حالت گرمایش کمپرسور در حالت سرمایش کار میکند و موتور فن اصلا کار نمی کند .ولی در حالت سرمایش مشکلی ندارد وبه صورت عالی سرد میکند وفن هم کار میکنه. لطفا راهنماییم کنید. لازم به ذکر است که تازه شیر برقی رو عوض کردم. وقبل از این کار بردش رو نشون تعمیر کار دادم گفت سالمه حالا بازم مشکلش بر طرف نشده. ممنون میشم راه نمایم کنید.

نام:admin admin

با سلام خدمت شما کاربر گرامی سایت کولرگازی.شما میتوانید جهت راهنمایی با شماره تلفنهای تکنسین های ما در قسمت منوی پایین سایت(مراکز خدمات کولر گازی) تماس حاصل فرمایید.موفق باشید

نظر دهید - پسندیدم 11

نام: اسماعیل 15 اردیبهشت 1395 ساعت 05:02

مطالبتون واقا عالی بود،خیلی ممنونم از سایت خوبتون.

نام:admin admin

ممنون از حمایت و لطف جنابعالی

نظر دهید - پسندیدم 11

نظر شما:

security code